OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.KVRYBY.CZ 

sídlo  Čankovská 679/67, 360 05 Karlovy Vary identifikační číslo: 63523663

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kvryby.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – SLUŽBA/Y – POPIS, ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

1.1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb KV ryby (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi KV ryby a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.kvryby.cz kupuje, nebo si hodlá zakoupit u KV ryby zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb KV ryby propagovaných na internetovém portálu www.kvryby.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je KV ryby archivována a není Zákazníkovi přístupná.

1.4. KV ryby může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. KV ryby informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.kvryby.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY MEZI KV RYBY A ZÁKAZNÍKEM

 

2.1. KV ryby na internetovém portálu www.kvyryby.cz propaguje službu/y a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby/eb a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby/eb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.kvryby.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.

2.3. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči KV ryby a proto zaručuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.kvryby.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

c) veškeré údaje, které poskytuje KV ryby, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,

e) před zahájením užívání internetového portálu www.kvryby.cz se důkladně seznámil s těmito VOP, je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

2.4. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“).

2.5. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník KV ryby kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Zástupce firmy KV ryby neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi telefonicky, či elektronicky, že Objednávku obdržel a dořeší s ním další kroky v objednávce.

2.6. Zástupce firmy KV ryby je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Kupní smlouva mezi KV ryby a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za KV ryby předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

2.8. KV ryby je oprávněn prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, jsou KV ryby oprávněny odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.9. Zákazník bere na vědomí, že KV ryby nejsou povinny uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.kvryby.cz

2.10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

 

III. ZMĚNA A STORNO OBJEDNÁVKY

 

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.kvryby, její změna je možná pouze, pokud se zástupce firmy KV ryby ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné prostřednictvím telefonu nejpozději do 18:00 hodin dne předcházejícího dni doručení nebo vyzvednutí zboží. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem zástupce KV ryby) pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést své telefonní číslo, jméno a příjmení a datum Objednávky.

IV. BEZPEČNOST

 

4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu KV ryby informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, jsou KV ryby oprávněny účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. KV ryby neodpovídají Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A REKLAMACE ZBOŽÍ

 

5.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat při předání zboží. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za KV ryby předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

5.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za KV ryby předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy KV ryby telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.cerstveryby.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu KV ryby bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. KV ryby vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který KV ryby nabízí, vrátí KV ryby Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. KV ryby uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, KV ryby není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží KV ryby odeslal. KV ryby převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání KOŠÍKu, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ryby, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že KV ryby je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je KV ryby oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

 

VI. CENA NÁKUPU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.1. Cenu nákupu zákazník může uhradit v hotovosti nebo platební kartou, buď přímo na prodejně (při převzetí na prodejně), nebo dopravci. U dopravce NEBUDE MOŽNÉ PLATIT KARTOU!

6.2. KV ryby vydají Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Nákupu daňový doklad na e-mailovou adresu nebo osobně Zákazníkovi.

6.3. Cena nákupu je pouze orientační a bude se odvíjet podle skutečné váhy objednaného zboží. (u nákupu ryb)

VII. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY

 

7.1. KV ryby odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. KV ryby tak odpovídá Zákazníkovi, že služba/zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba/ zboží byla vadná již při převzetí.

7.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu KV ryby nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že KV ryby nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je KV ryby zavázán, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u KV ryby, u kterého zboží bylo koupeno. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu KV ryby v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.4.  KV ryby nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

7.5. Zákazník souhlasí, že KV ryby nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.kvryby.cz. KV ryby nenesou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.kvryby.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.kvryby.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

7.6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a KV ryby dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně KV ryby vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím telefonu od zástupce firmy KV ryby, nebo na email uvedený v objednávce.

 

VIII. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, ZNEUŽITÍ SLUŽBY, DOSTUPNOST SLUŽBY, DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

9.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.kvryby.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.kvryby.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.kvryby.cz

9.2. Přístup a užití internetového portálu www.kvryby.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

9.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.kvryby.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.kvryby.cz. Internetový portál www.kvryby.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků KV ryby a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Zákazník užívá internetový portál www.kvryby.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.kvryby.cz jsou pouze ilustrativní.

9.5. KV ryby neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.kvryby.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.kvryby.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

9.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.kvryby.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí firmy KV ryby, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. KV ryby se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.kvryby.cz je nezávadný.

9.7. KV ryby si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.kvryby.cz.

9.8. KV ryby nejsou ve vztahu k Zákazníkovi vázány žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

X. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

10.1. Jak KV ryby zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat v košíku a ve svém profilu o změně ve svých osobních údajích.

XI. Doručování a převzetí

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

11.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.kvryby.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a KV ryby je místně příslušným soudem podle sídla KV ryby

12.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a KV ryby může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

12.3. KV ryby jsou oprávněny k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

12.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XIII. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

●       Internetový portál/ e-shop: www.kvryby.cz

●       Zákaznická telefonická linka:+ 420 777 023 372

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit buď telefonicky, nebo na email: objednávky@kvryby.cz Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti spuštěním internetového obchodu, tedy ….

Nasledujte nás na Facebooku